Zásady návrhu zákona o postavení a samospráve národnostných menšín

Vypracovalo pod vedením Jánosa Fiala-Butoru Analyzačné stredisko pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku 28. 09. 2011   Cieľom tohto materiálu je prezentovať zásady, na ktorých by mal byť postavený zákon o postavení a samospráve menšín. Tieto návrhy budú prediskutované s organizáciami zastupujúcimi menšiny na Slovensku a nová verzia vypracovaná na základe týchto diskusií bude východiskom návrhu zákona. Na základe Continue Reading...

Pripomienky Okrúhleho stola k Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012

Pripomienky Okrúhleho stola k Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012

Pripomienky Piatich Zastupcov Madarskej Mensiny k materiálu „Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012“ predloženému na  X.  zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudksé práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len ako „správa“) Všeobecná pripomienka k procese prípravy správy Zástupcovia maďarskej menšiny s nepokojom sledovali postup splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v auguste 2013, Continue Reading...

Osnova zákona o postavení a samospráve národnostných menšín

Vypracovalo pod vedením Jánosa Fiala-Butoru Analyzačné stredisko pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku 28. 09. 2011 Nižšie uvedený variant je textom návrhu zákona, tj. osnovou samotnej budúcej právnej normy a obsahuje najdôležitejšie body predložené na verejnú diskusiu. Po finalizácii týchto bodov možno potom vypracovať detailné predpisy technického charakteru, o ktoré nie je mimoriadny záujem (napr. existuje ešte množstvo Continue Reading...

Posudok vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín k novelizácii „zákona o štátnom jazyku Slovenskej republiky“

Posudok vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín k novelizácii „zákona o štátnom jazyku Slove...

Komentár o efektívnej účasti osôb patriacich k národnostným menšinám na kultúrnom, spoločenskom a hospodárskom živote a na správe vecí verejných

<a title="View Komentár o efektívnej účasti osôb patriacich k národnostným menšinám na kultúrnom, spoločenskom a hospodárskom živote a na správe vecí verejných on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/114141850/Komentar-o-efektivnej-u%C4%8Dasti-osob-patriacich-k-narodnostn%C3%BDm-men%C5%A1inam-na-kulturnom-spolo%C4%8Denskom-a-hospodarskom-%C5%BEivote-a-na-sprave-veci-verejn%C3%BDch" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Komentár o efektívnej účasti Continue Reading...

Rozhodnutie Ústavého súdu SR vo veci zákona o štátnom jazyku

Rozhodnutie Ústavého súdu SR vo veci zákona o štátnom jazyku

Legislatívny rámec pre jazyky menšín v Slovenskej republike

Legislatívny rámec pre jazyky menšín v Slovenskej republike

Opatrenia v oblasti štátneho jazyka

Opatrenia v oblasti štátneho jazyka