Zásady návrhu zákona o postavení a samospráve národnostných menšín

Vypracovalo pod vedením Jánosa Fiala-Butoru Analyzačné stredisko pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku

28. 09. 2011

 

Cieľom tohto materiálu je prezentovať zásady, na ktorých by mal byť postavený zákon o postavení a samospráve menšín. Tieto návrhy budú prediskutované s organizáciami zastupujúcimi menšiny na Slovensku a nová verzia vypracovaná na základe týchto diskusií bude východiskom návrhu zákona. Na základe nižšie uvedených bodov bol vypracovaný predbežný návrh zákona, ktorý môže záujemcom poslúžiť k oboznámeniu sa s jednotlivými bodmi. Východiskom diskusie však bude práve tento materiál, do neho budú zapracované prediskutované zmeny a podľa jeho konečnej verzie budeme meniť aj samotný návrh zákona.

O zásadách: Cieľom zákona o postavení a samospráve menšín je jednak určiť národnostné komunity žijúce na Slovensku, ich základné práva a povinnosti i práva a povinnosti štátu voči nim, a zároveň založiť samosprávne orgány, prostredníctvom ktorých môžu národnostné komunity rozhodovať o otázkach, ktoré sa ich týkajú. Návrh namiesto slovného spojenia „národnostná menšina” používa výraz „národnostná komunita”. Návrh vychádza z článku 15 Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín, ktorý pre menšiny zabezpečuje účasť v rozhodovaní o otázkach, ktoré sa ich týkajú.

 

Návrh hovorí o vybudovaní celoštátnej, regionálnej a miestnej samosprávy. Primárne by boli tieto orgány volené bezprostredne voličmi zapísanými do volebného zoznamu danej komunity. Samosprávy disponujú kompetenciami v oblasti školstva, kultúry, používania jazyka, hospodárstva a sociálnej oblasti, zároveň sprostredkúvajú stanoviská komunity voči štátnym orgánom a orgánom všeobecných samospráv. Finančné zdroje na svoju činnosť, ako aj na prevádzkovanie nimi založených a prevádzkovaných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií získavajú zo štátneho rozpočtu.

 

Návrh zákona pozostáva z nasledujúcich ustanovení:

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

 • Definícia „národnostnej komunity”: skupina s vlastným jazykom a kultúrou odlišnou od väčšinového národa žijúca tradične, najmenej sto rokov na území Slovenska, ktorej členovia tvoria menej ako polovicu obyvateľov krajiny.
 • Vymenovanie národnostných komunít: maďarská, rusínska, ukrajinská, rómska, poľská, česká, nemecká, chorvátska a bulharská komunita. (možno uvažovať aj o uvedení židovskej, srbskej, moravskej a ruskej komunity).
 • Mechanizmus zápisu do zoznamu: žiadosť s 500 podpismi, názor Slovenskej akadémie vied, rozhodnutie vlády.

 

II. Základné práva príslušníkov národnostných komunít

 • Národnostné komunity sú štátotvornými činiteľmi, štát je povinný urobiť kroky potrebné k zachovaniu ich identity, kultúry a jazyka. Zákaz asimilácie.
 • Právo udržiavania vzťahov s inými štátmi, tuzemské šírenie zahraničných tlačovín a učebníc, pôsobenie zahraničných duchovných a pedagógov, poskytovanie zahraničných študijných štipendií, uznávanie vysokoškolských diplomov.

 

III. Symboly a sviatky národnostných komunít

 • Národnostné komunity si môžu zvoliť svoje národnostné symboly (znak, vlajku a hymnu). Spôsob ich používania: vo vlastných inštitúciách a podujatiach samostatne, v ostatných prípadoch spolu so štátnymi symbolmi.

 

IV. Parlamentné zastúpenie národnostných komunít

 • V celoštátnych voľbách sú strany zastupujúce národnostné komunity oslobodené od podmienky dosiahnutia 5%-ného prahu pre členstvo v Národnej rade SR.

 

V. Voľby do celoštátnych zastupiteľských orgánov národnostných komunít

 • Celoštátnym zastupiteľským orgánom národnostných komunít je národná rada tvorená 5-35 poslancami.
 • Voľby do tohto orgánu sú bezprostredné, ktorých sa môže zúčastniť každý volič zapísaný do volebného zoznamu danej komunity.
 • Ak sa do volebného zoznamu zapíše menej ako 40% členov danej komunity, národná rada musí byť zvolená nepriamymi voľbami, na ktoré menujú voliteľov (elektorov) spoločenské organizácie danej komunity.

 

V. Pôsobnosť národných rád

 • Národné rady monitorujú a sledujú situáciu národnostných komunít v oblasti školstva, kultúry, používania jazyka, hospodárstva a sociálnej. Pri vypracovaní právnych noriem týchto oblastí spolupracujú s ústrednými orgánmi verejnej správy.
 • Pôsobnosť národných rád v oblasti školstva:
  • a)    Právo zakladania a prevádzkovania škôl národnostnej komunity
  • b)    V školách, ktorých zriaďovateľom je iný orgán, právo súhlasu s transformáciou či zrušením školy, s vymenovaním riaditeľa atď.
  • c)    Metodický dozor nad školami národnostnej komunity, úprava učebných osnov
  • d)    Schvaľovanie učebníc používaných v školách národnostnej komunity
  • e)    Kontrola v metodických otázkach týkajúcich sa jazyka, kultúry a histórie komunity
  • f)     Kontrola metodických otázok výučby slovenčiny ako druhého jazyka
  • g)    Riadenie systému štipendií pre príslušníkov národnostnej komunity
 • Pôsobnosť národných rád v oblasti kultúry:
  • Právo zakladania a prevádzkovania kultúrnych inštitúcií národnostnej komunity
  • Financovanie kultúrnej činnosti národnostnej komunity
  • Popularizácia kultúry národnostnej komunity
 • Pôsobnosť národných rád v oblasti používania jazyka a poskytovania informácií:
  • Podpora verejného používania jazyka národnostnej komunity
  • Metodická pomoc a podpora pri používaní jazyka národnostnej komunity v úradnom styku
  • Kontrola a podpora výkonu zákona o používaní jazykov národnostných menšín
  • Rozvoj verejnej informovanosti v jazyku národnostnej komunity
  • Zakladanie a prevádzkovanie tlače a masovokomunikačných prostriedkov národnostnej komunity
  • Šírenie znalosti jazyka národnostnej komunity organizovaním a podporou jazykových kurzov
  • Uplatňovanie schvaľovacieho práva pri vymenovaní šéfredaktorov menšinových relácií Rozhlasu a televízie Slovenska
  • Rada pre vysielanie a retransmisiu je povinná pri hodnotení programov súvisiacich s komunitou požiadať o názor národnú radu
 • Pôsobnosť národných rád v oblasti hospodárstva:
  • Zhodnotenie situácie národnostnej komunity na trhu práce a možností regiónov obývaných danou komunitou
  • Hodnotenie infraštrukturálnej politiky a politiky regionálneho rozvoja vlády z hľadiska národnostnej komunity
  • Spolupráca s vládou pri vytváraní investičnej politiky
  • Podpora rozvoja malých a stredných podnikov národnostnej komunity
 • Pôsobnosť národných rád v sociálnej oblasti:
  • Zhodnotenie demografickej a sociálnej situácie národnostnej komunity
  • Zakladanie a prevádzkovanie sociálnych inštitúcií (domovy dôchodcov, detské domovy) národnostnej komunity
  • Vybudovanie systému podpory rodín národnostnej komunity

 

VI. Orgány národných rád

 • Predseda, komisie, odborné orgány a 3-7-členná výkonná rada.

 

VII. Miestne samosprávne orgány národnostných komunít

 • Vznikajú v obciach, kde tvoria príslušníci komunity najviac 70%, avšak najmenej 5% obyvateľstva obce, resp. 200 osôb.
 • Miestna samospráva komunity môže svoje právomoci preniesť na obecnú samosprávu (typicky v obciach, kde v oboch samosprávach sú tí istí poslanci, kde komunita kontroluje obecnú samosprávu).
 • Miestna samospráva komunity má kompetencie v oblasti školstva, kultúry a používania jazyka na miestnej úrovni.

 

VIII. Regionálne samosprávne orgány národnostných komunít

 • Vznikajú vo vyšších územných celkoch, v ktorých tvoria príslušníci komunity najmenej 5% obyvateľov v najmenej 10-tich obciach.
 • Regionálna samospráva komunity má kompetencie v oblasti školstva, kultúry a používania jazyka na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni tam, kde z dôvodu málopočetnosti (diaspórneho charakteru) miestne samosprávy takúto možnosť nemajú.

 

IX. Majetok a príjmy národných rád

 • Náklady činnosti národných rád sú hradené zo štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet pokrýva aj náklady národných rád v súvislosti s výkonom ich kompetencií a zriaďovateľských práv.

 

X. Vzťahy národných rád s iným štátnymi orgánmi

 • Národná rada je v otázkach spadajúcich do jej kompetencie oprávnená podávať parlamentu, vláde, iným štátnym a samosprávnym orgánom a organizáciám návrhy, podnety a vyjadrenia.

Ethics Policy

Ethics Policy - Text