Obrazy žien v menšine – Program konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia o postavení maďarských žien a detí na Slovensku

Hlavný organizátor: Výbor pre rovnosť príležitostí žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku
Spoluorganizátorky: OZ Phoenix, Centrum rodových štúdií na FFUK Bratislava
Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín
2013. november 22–23.
Jazyk konferencie: maďarský a slovenský so simultánnym tlmočením.

22. november

9:00 – 11:00
Tokár Géza Zahájenie konferencie (Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku)
Bolemant Lilla: Predstavenie Výboru pre rovnosť príležitostí žien a detí
Petőcz Kálmán: Situácia v oblasti uplatňovania ľudských práv na Slovensku (Slovenský Helsinský výbor, Bratislava)
Szapu Marianna: Ľudské práva žien z filozoficko-historického pohľadu (Centrum rodovej rovnosti, UK Bratislava)
Hodossy Katalin: Situácia maďarských detí a mládeže na Slovensku  (OZ Tandem, Dunajská Streda)

Prestávka

11:30 – 13:30
Öllős László: Rovnoprávnosť žien a rovnosť ľudí. (Fórum Inštitút, Šamorín)
Acsády Judit: Interetnický dialóg –  aktivizmus žien (Sociologický ústav maďarskej  akadémie vied)
Hadas Miklós: Zrod nového muža? Niekoľko myšlienok o meniacich sa konštrukciách mužskosti. (Univerzita Corvinus, Budapest)
Csánó Szabina: Skryté posolstvo populačnej politiky na Slovensku a v Maďarsku (T-Tudok s r.o., Budapest)

obed

15:00 – 17:00
Jana Cviková: Dve desaťročia feminizmu na Slovensku (feministická vzdelávacia a publikačná organizácia Aspekt, Bratislava)
Antoni Rita: Feministické hnutia v Maďarsku (Združenie Pre ženy, Budapest)
Jarmila Filadelfiová: Problematika domáceho násilia na Slovensku (IVO Bratislava)
Cserháti Éva: Problematika domáceho násilia v Maďarsku (Združenie Ženy pre ženy proti násiliu, Budapest)

prestávka

18:00 – 19:00
Premietanie filmu – panelová diskusia
Németh Ilona (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava)  predstaví svoj film s názvom Meller Zsófia
Vo filme z roku 2012 Ilona Németh sa rozpráva s filozofkou Heller Ágnes o histórii a vývoji emancipácie žien.
Diskutujúce: Németh Ilona, Antoni Rita, Jana Cviková, Petra Nagyová-Džerengová, Szapu Marianna. Moderátorka: Lelovics Andrea

prestávka

19:30
Vernisáž výstavy
História maďarského feminizmu, príhovor:  Antoni Rita, zostavovateľka výstavy.
Recepcia
Slávnostný príhovor: Tóth Károly, riaditeľ Inštitútu  Fórum pre výskum menšín

23. november

9:00 – 11:00 Sekcia A
Habán Dana: 
Situácie žien v rozhodovacích pozíciách (Dunakadémia, Dunajská Streda)
Rácz Judit:  Účasť vidieckych žien v rozhodovacích procesoch (Spoločnosť pre rozvoj vidieka Felső-Homokhátság)
Bolemant Lilla–Mrva Marianna: Dievčatá a chlapci na školách – výsledky celoslovenského testovania úrovne vedomostí na školách s vyučovacím jazykom maďarským (Núcem Bratislava)
Kegyes Erika: Feminizácia jazyka v Karpatskej kotline – používaniemaďarského jazyka na Slovensku (Centrum rodových štúdií, Univerzita Miskolc)

9:00 – 11:00 Sekcia B
Bárczi Zsófia: Spisovateľky maďarskej menšiny v (Česko)Slovensku, (Inštitút maďarského jazyka a literatúry, UKF Nitra)
Jablonczay Tímea: Hybridita, fragmentácia, marginalizácia. Formy kultúrnej identity u poetky Szenes Erzsi (Vysoká škola Kr. Zsigmonda, Budapesť)
Menyhért Anna: Dielo Anny Lesznai  (Pracovná skupina Gender a trauma, FFUK Univerzita L. Eötvösa)
Lengyel Tünde: Život žien v neskorom stredoveku a v novoveku – teoretické očakávania a každodenná realita  (Historický ústav SAV, Bratislava)

Prestávka

11:30 – 13:30
Barát Erzsébet: Pojem  domova-vlasti v myslení poľských a chorvátskych žien-migrantiek v Segedíne – jazykové a kultúrne dimenzie identity (Univerzita Szeged, Výskumná skupina rodových štúdií)
Bolemant Lilla–Szapu Marianna: Obrazy žien v maďarských médiách na Slovensku (Phoenix PT, Centrum rodových štúdií)
Bolemant Éva:  „Ženské otázky” na území obývanom Maďarmi a Maďarkami – skúsenosti z tréningov life-couchingu (Couching Centrum, Bratislava)
Domonkos Lívia: Postavenie maďarských žien na slovenskom trhu práce (Fakulta manažmentu UK Bratislava)

14:30 Záver

Ethics Policy

Ethics Policy - Text