Z úradu vlády sa stratili odborníci i odbornosť

Z úradu vlády sa stratili odborníci i odbornosť

V posledných mesiacoch úplne odbúrali Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny, najvyšší zastupiteľský a výkonný orgán menšín na Slovensku. V súčasnej situácii je úrad neschopný funkcie, nedokáže vykonávať svoje základné úlohy – ako podpora menšín a analýza praktických problémov, ktoré sa menšín týkajú – úradníci sa dopúšťajú celého radu nedostatkov, navyše nevedno, kedy sa stále zhoršujúca situácia zmení.

Najzávažnejšie problémy súvisiace s Úradom splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny môžeme rozdeliť do troch kategórií: nedostatky súvisiace s osobou splnomocnenca, prípad so správou o stave národnostných menšín, ako aj problémy súvisiace s podporou pre menšiny.

Osoba splnomocnenca

Úrad splnomocnenca nemá vedúceho odo dňa právoplatnosti odstúpenia László N. Nagya z funkcie, t. j. od 1. júla. Zároveň boli zo svojich funkcií zosadení i vedúci oddelení  a v súčasnosti je za dočasnú vedúcu oddelenia vymenovaná Mária Jedličková, exmanažérka zodpovedná za projekty na oddelení hospodárstva,  ktorá sa ale ani osobne, ani svojou odbornosťou neviaže k národnostným menšinám. Jej dočasné vymenovanie už pretrváva štvrtý mesiac, nevedno, kedy sa táto situácia zmení. Takto v rozpore s pravidlami vyniesol viaceré dôležité rozhodnutia taký úradník, ktorého vymenoval iný úradník a ktorý nemá skutočný mandát; okrem iného aj rozhodnutia týkajúce sa menšín, hoci splnomocnenca pre národnostné menšiny by mala vymenovať vláda.

Vznikla alternatívna menšinová správa bez zapojenia menšín

Výbor pre menšiny odhlasoval 28. septembra správu o situácii a postavení menšín, a tak sa dostane v dosiaľ neurčenom čase pred vládu. Dokument nie je totožný so správou, ktorú pre Úrad vlády vypracovali predstavitelia menšín v prvej polovici roka a ktorá kriticky posudzovala stav menšinových práv. Úrad splnomocnenca ešte pod vedením László A. Nagya vypracoval vlastnú, menej kritickú správu, napokon sa pred vládu dostane tretia, úplne nová správa – s touto poslednou nemá a ani nemôže mať splnomocnenec nič spoločné, veď vznikala v čase, keď sa už splnomocnenec vzdal svojej funkcie. Správu má podľa predpisov vypracovať splnomocnenec, pričom kvôli vzniknutej situácii ju vypracúval iný orgán alebo odborník.

Materiál neberie do úvahy nič z medzinárodných odporúčaní, ako by odporúčania týkajúce sa kultúry, používania jazykov ani neexistovali, rómsku otázku zas zmierňuje. Neformuluje progresívne smerovanie, len sumarizuje stav a obsahuje aj viaceré tvrdenia nezakladajúce sa na pravde – odborníci Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku zhrnuli svoje výhrady voči správe bod po bode na 25 stranách.

Meškajúce a neskoré platby menšinových podpôr

Značná časť menšinových organizácií sa ešte stále nedostala k menšinovým kultúrnym dotáciám, namiesto nich s nimi Úrad vlády buď nekomunikuje alebo v záujme získania času žiada ďalšie dodatky. Organizácie sa tým dostávajú do obzvlášť ťažkej situácie, nakoľko musia svoje kultúrne podujatia financovať z úverov alebo ich musia zrušiť. Viacero vydavateľstiev a novín sa dostalo na pokraj bankrotu kvôli meškajúcej podpore. Rovnako sa mnohé predstavenia divadelných súborov, tábory, miestne podujatia museli zrušiť alebo ich realizácia, zachovanie dostala usporiadateľov do ťažkej finančnej situácie.

Meškanie môže mať i cielené politické, štrukturálne i administratívne dôvody. Úrad vlády sa v dôsledku reštrukturalizácie a prepúšťaniu ukázal byť neschopný vykonávať svoje povinnosti, a to hlavne s ohľadom na to, že boli odstránené oddelenia úradu, ich vedúci boli prepustení alebo presunutí na iné pozície. Úrad vlády nedokáže splniť ani svoju ďalšiu hlavnú úlohu, veď v súčasnosti sa presadzovaním menšinových práv a ich dodržiavaním nezaoberá žiaden právnik.

V záujme zachovania občianskeho menšinového sektoru, ako aj v záujme zachovania a posilnenia ochrany menšinových práv a právnej istoty je nevyhnutné vyriešiť otázky okolo osoby splnomocnenca vlády pre menšiny a samotného Úradu splnomocnenca pre národnostné menšiny. Je potrebné vymenovať splnomocnenca pre menšiny, ktorý bude chápať a vnímať problémy národnostných menšín. Je dôležité, aby štát pristupoval k riešeniu problémov menšín konštruktívne. Bezodkladne je nutné previesť finančné prostriedky na účty menšinových organizácií, ktoré mali úspešné projekty, a snažiť sa o to, aby sa už štvrtý rok za sebou neopakovalo meškanie prostriedkov slúžiacich na podporu menšín. Oneskorenie už teraz dostalo mnohé mimovládne organizácie zaoberajúce sa verejnými aktivitami na pokraj likvidácie, pričom sú teraz vplyvom objektívnych príčin nútené fungovať pomocou úverov a obmedzení.

Tags: , ,

Ethics Policy

Ethics Policy - Text