A választógyűlés tárgyalási rendje

ROKOVACÍ PORIADOK
VOLEBNÉHO ZHROMAŽDENIA
VÝBORU PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A ETNICKÉ SKUPINY
RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ
vydaný predsedom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
dňa …

Čl. 1
Predmet úpravy

Rokovací poriadok volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „výbor“) upravuje postup pri nominácii kandidátov a voľbe nominantov na ďalších členov výboru s hlasovacím právom (ďalej len „zástupcovia menšín“) a ich náhradníkov podľa čl. 4 ods. 6 štatútu výboru.

Čl. 2
Základné ustanovenia

(1) Nominácia kandidátov a voľba nominantov na zástupcov menšín a ich náhradníkov sa uskutočňuje prostredníctvom volebného zhromaždenia.

(2) Volebné zhromaždenie zvoláva predseda výboru.

(3) Volebné zhromaždenie sa uskutoční najneskôr 5 dní pred zvolaním prvého zasadnutia výboru.

(4) Ďalšie volebné zhromaždenie sa uskutoční v prípade uvoľnenia miesta zástupcu menšiny v súlade s čl. 4 ods. 14 štatútu výboru a ak uvoľnené miesto nemožno obsadiť náhradníkom; ďalšie volebné zhromaždenie sa uskutoční do 30 pracovných dní od uvoľnenia miesta zástupcu menšiny.

Čl. 3
Príprava volebného zhromaždenia

(1) Kandidátov na zástupcov menšín a ich náhradníkov nominujú organizácie preukázateľne sa angažujúce v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín (ďalej len „národnostné organizácie“).

(2) Národnostná organizácia podľa ods. 1 môže byť
a) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
b) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) záujmové združenie právnických osôb, ak sú právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky,
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
e) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky so sídlom na území Slovenskej republiky,
f) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
s platnou registráciou v príslušnom registri, aktívne pôsobiaca v oblasti ochrany a podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry národnostných menšín.

(3) Národnostné organizácie sa na volebné zhromaždenie zaregistrujú prostredníctvom registračnej listiny, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Národnostné organizácie, ktoré sa delia na základné organizácie alebo iné zložky, sa môžu zaregistrovať len raz.

(5) Národnostné organizácie sa zaregistrujú na sekretariáte výboru. Sekretariát výboru prešetrí, či registračná listina spĺňa požiadavky podľa tohto rokovacieho poriadku. Ak registračná listina nespĺňa požiadavky podľa tohto rokovacieho poriadku, sekretariát výboru ju vyradí z registrácie.

(6) Národnostné organizácie prostredníctvom registračnej listiny nominujú kandidátov na zástupcov menšín a ich náhradníkov a delegujú voliteľov, ktorí sú poverení zastupovaním národnostných organizácií na volebnom zhromaždení.

(7) Každá národnostná organizácia môže nominovať toľko kandidátov na zástupcov menšín a ich náhradníkov, koľko zástupcov a náhradníkov má príslušná národnostná menšina vo výbore podľa čl. 4 ods. 5 štatútu výboru. V prípade, že na registračnej listine je uvedených viac kandidátov, registračná listina je neplatná.

(8) Kandidátom na zástupcu menšiny alebo jeho náhradníka môže byť len občan Slovenskej republiky, ktorý je bezúhonný. Za bezúhonného sa považuje občan Slovenskej republiky, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

(9) Každá národnostná organizácia môže delegovať jedného voliteľa. V prípade, že na registračnej listine je uvedených viac delegovaných voliteľov, registračná listina je neplatná.

(10) Prílohou registračnej listiny je
a) kópia dokladu o zriadení, založení alebo registrácii národnostnej organizácie,
b) písomný súhlas kandidátov s nomináciou a so spracovaním osobných údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
c) čestné prehlásenie kandidátov o svojej bezúhonnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(11) Registrácia podľa ods. 3 sa uskutočňuje na základe výzvy, ktorú sekretariát výboru zverejní najmenej desať pracovných dní pred uskutočnením volebného zhromaždenia.

(12) Výzva podľa ods. 11 obsahuje:
a) účel výzvy,
b) podmienky registrácie,
c) kontakt na sekretariát výboru,
d) čas a miesto konania volebného zhromaždenia,
e) odkaz na štatút výboru a rokovací poriadok volebného zhromaždenia.

(13) Výzvu podľa ods. 9 vyhlasuje predseda výboru na webovom sídle podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny (ďalej len „podpredseda vlády“) a minimálne v jednom celoštátnom denníku.

(14) Elektronická pozvánka zasielaná zamestnancom sekcie národnostných menšín Úradu vlády Slovenskej republiky povereným predsedom výboru (ďalej len „poverený zamestnanec“) sa doručí každému voliteľovi, ktorý bol delegovaný podľa ods. 6, najmenej tri pracovné dni pred volebným zhromaždením.

(15) Nominácie kandidátov a delegácie voliteľov podľa odseku 6 sa zverejňujú pred konaním volebného zhromaždenia na webovom sídle podpredsedu vlády.

Čl. 4
Účasť na volebnom zhromaždení

(1) Volebné zhromaždenie sa uskutočňuje osobitne pre každú národnostnú menšinu podľa čl. 4 ods. 5 štatútu výboru.

(2) Volebné zhromaždenie je neverejné. Na volebnom zhromaždení pre príslušnú národnostnú menšinu sa zúčastňujú volitelia zaregistrovaných národnostných organizácií príslušnej národnostnej menšiny, ktorí sa preukazujú občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti. Na volebnom zhromaždení sa môžu zúčastňovať aj kandidáti na zástupcov menšín a ich náhradníkov ako aj ďalšie osoby prizvané povereným zamestnancom. Účastníci volebného zhromaždenia potvrdzujú svoju účasť podpisom v prezenčnej listine.

(3) Hlasovacie právo na volebnom zhromaždení majú výlučne volitelia zaregistrovaných národnostných organizácií.

(4) Kandidát na zástupcu menšiny a jeho náhradníka a voliteľ nemusia byť členom národnostnej organizácie, ktorá ich nominovala.

(5) Účasť voliteľa na volebnom zhromaždení je zastupiteľná, ak poverený voliteľ na volebnom zhromaždení predloží poverenému zamestnancovi písomné ospravedlnenie pôvodne nominovaného voliteľa za svoju neúčasť a písomné poverenie poskytnuté národnostnou organizáciou na zastupovanie pôvodne nominovaného voliteľa.

Čl. 5
Právomoci povereného zamestnanca

(1) Volebné zhromaždenie vedie poverený zamestnanec. Poverený zamestnanec výboru nemá hlasovacie právo na volebnom zhromaždení.

(2) Poverený zamestnanec na volebnom zhromaždení ďalej
a) zodpovedá za súlad volebného zhromaždenia s rokovacím poriadkom volebného zhromaždenia, štatútom výboru a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) vykonáva sčítanie hlasov na základe odovzdaných volebných lístkov a vyhodnocuje voľbu,
c) zabezpečuje záznam z volebného zhromaždenia,
d) zabezpečuje zverejnenie výsledkov volebného zhromaždenia.

(3) Činnosť povereného zamestnanca v súvislosti s volebným zhromaždením sa skončí po splnení jeho úloh vyplývajúcich z tohto rokovacieho poriadku.

Čl. 6
Priebeh volebného zhromaždenia

(1) Voľba nominantov sa uskutočňuje tajným hlasovaním.

(2) Volia sa nominanti na zástupcov menšiny a nominanti na náhradníkov zástupcov menšiny.

(3) Na začiatku volebného zhromaždenia si volitelia zo svojho stredu zvolia dvoch overovateľov záznamu.

(4) Volebné lístky sú vyhotovené tak, že poradové číslo jeden bude pridelené kandidátovi, ktorý získa najviac nominácií podľa čl. 3 ods. 6, v poradí ďalšie poradové čísla budú pridelené kandidátom podľa počtu získaných nominácií. V prípade rovnakého počtu nominácií sa rozhoduje losovaním, ktoré vykoná poverený zamestnanec. Vzor volebného lístka je uvedený v prílohe č. 4.

(5) V prvom kole voľby nominantov každý voliteľ dostane jeden volebný lístok a jednu obálku. Voliteľ na volebnom lístku môže zakrúžkovaním označiť toľko kandidátov na zástupcov menšiny, koľko zástupcov má príslušná národnostná menšina podľa čl. 4 ods. 5 štatútu výboru a toľko kandidátov na náhradníkov zástupcov menšiny, koľko zástupcov má príslušná národnostná menšina podľa čl. 4 ods. 5 štatútu výboru.

(6) Voliteľ vloží označený volebný lístok do obálky a obálku odovzdá poverenému zamestnancovi.

(7) V prípade, že na volebnom lístku bude označený vyšší počet kandidátov na zástupcov menšiny, než koľko zástupcov príslušná národnostná menšina vo výbore má, alebo vyšší počet kandidátov na náhradníkov zástupcov menšiny, než koľko zástupcov príslušná národnostná menšina vo výbore má, je volebný lístok neplatný.

(8) Ak v prvom kole voľby nominantov sa neobsadia všetky miesta zástupcov menšiny alebo všetky miesta náhradníkov zástupcov menšiny, koná sa ďalšie kolo na obsadenie voľných miest. Ak sa neobsadia všetky voľné miesta ani v druhom kole, konajú sa ďalšie kolá až do obsadenia všetkých miest.

(9) Poverený zamestnanec oznámi voliteľom výsledky voľby. V prípade rovnosti hlasov sa rozhoduje losovaním, ktoré vykoná poverený zamestnanec.

(10) Za nominantov zástupcov príslušnej národnostnej menšiny sú zvolení tí kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov, v počte zodpovedajúcom počtu zástupcov príslušnej národnostnej menšiny vo výbore. Za nominantov náhradníkov zástupcov menšiny sú zvolení tí kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov, v počte zodpovedajúcom počtu zástupcov príslušnej národnostnej menšiny vo výbore.

(11) Poverený zamestnanec oznámi výsledky voľby nominantov predsedovi výboru.

(12) Zvolení nominanti zástupcov menšín sa stanú členmi výboru až po ich vymenovaní predsedom výboru.

Čl. 7
Vyhlásenie výsledkov volebného zhromaždenia

Výsledky volebného zhromaždenia zverejňuje sekretariát výboru do 5 dní od uskutočnenia volebného zhromaždenia na webovom sídle podpredsedu vlády.

Čl. 8
Záznam z volebného zhromaždenia

(1) Záznam z volebného zhromaždenia obsahuje dátum a miesto volebného zhromaždenia, mená prítomných, mená ospravedlnených, mená neospravedlnených, priebeh volebného zhromaždenia a výsledky voľby so zoznamom zvolených nominantov zástupcov menšín a ich náhradníkov. Súčasťou záznamu je aj prezenčná listina z volebného zhromaždenia.

(2) Záznam z volebného zhromaždenia sa doručuje všetkým voliteľom elektronicky najneskôr do 3 pracovných dní od volebného zhromaždenia.

(3) Záznam podpisuje poverený zamestnanec, zapisovateľ a dvaja overovatelia.

(4) Záznam z volebného zhromaždenia a všetky materiály súvisiace s volebným zhromaždením archivuje sekretariát výboru.

Čl. 9
Účinnosť rokovacieho poriadku

Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia predsedom výboru.

Príloha č. 1

REGISTRAČNÁ LISTINA

na volebné zhromaždenie pre voľbu zástupcov ………………………. národnostnej menšiny vo

VÝBORE PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A ETNICKÉ SKUPINY
RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ

ÚDAJE ORGANIZÁCIE

Názov a právna forma organizácie:
IČO:
Adresa organizácie:
Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu:
Tel.:
E-mail:

ÚDAJE VOLITEĽA

Meno, priezvisko a titul voliteľa:
Miesto a dátum narodenia voliteľa:
Adresa voliteľa:
Tel. č. voliteľa:
E-mailová adresa voliteľa:

Návrhy na kandidátov na zástupcov menšiny:

Por.
číslo Meno, priezvisko,
akademický titul Vek Povolanie Trvalý pobyt
(obec, ulica, číslo domu)

Návrhy na kandidátov na náhradníkov zástupcov menšiny:

Por.
číslo Meno, priezvisko,
akademický titul Vek Povolanie Trvalý pobyt
(obec, ulica, číslo domu)

SÚHLAS VOLITEĽA SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY VOLEBNÉHO ZHROMAŽDENIA

Týmto dávam v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov.

………………………………………………………………………….
podpis voliteľa

…………………………………………………………………….. podpis štatutárneho zástupcu organizácie

Príloha č. 2

V y h l á s e n i e
kandidáta na zástupcu národnostnej menšiny alebo náhradníka zástupcu národnostnej menšiny vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a etnické skupiny

Meno, priezvisko a titul kandidáta:

Adresa kandidáta:

SÚHLAS KANDIDÁTA S NOMINÁCIOU

Týmto dávam výslovný súhlas so svojou nomináciou na zástupcu ……………………………….. národnostnej menšiny vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a etnické skupiny.

………………………………………………………………………….
podpis kandidáta

SÚHLAS KANDIDÁTA SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY VOLEBNÉHO ZHROMAŽDENIA

Týmto dávam v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov.

………………………………………………………………………….
podpis kandidáta

Príloha č. 3

Č e s t n é v y h l á s e n i e
o bezúhonnosti kandidáta na zástupcu národnostnej menšiny alebo náhradníka zástupcu národnostnej menšiny vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a etnické skupiny

Meno a priezvisko kandidáta:

Miesto a dátum narodenia kandidáta:

Adresa kandidáta:

Vyhlasujem na svoju česť, že som nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V(o) …………………………., dňa ……………………………………

…………………………………………………………..
podpis kandidáta

Príloha č. 4

VOLEBNÝ LÍSTOK

pre voľby nominantov zástupcov a náhradníkov zástupcov ………………………… národnostnej menšiny vo

VÝBORE PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A ETNICKÉ SKUPINY
RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ

na volebnom zhromaždení konanom dňa ………………………..

Kandidáti na zástupcov menšiny

Por.
číslo Meno, priezvisko,
akademický titul Vek Povolanie Trvalý pobyt
(obec, ulica, číslo domu) Počet nominácií

1.

2.

3.

4.

5.

Kandidáti na náhradníkov zástupcov menšiny

Por.
číslo Meno, priezvisko,
akademický titul Vek Povolanie Trvalý pobyt
(obec, ulica, číslo domu) Počet nominácií

1.

2.

3.

4.

5.

Pozn.: Volebné lístky voliteľ upraví tak, že na volebnom lístku, kde je určené miesto pre vyznačenie poradového čísla kandidáta, ktorého volí, zakrúžkuje poradové číslo voleného kandidáta, volebný lístok vloží do obálky a obálku odovzdá poverenému zamestnancovi.
Na platnom volebnom lístku môžu byť označení ….. kandidáti na zástupcov národnostnej menšiny a ……. kandidáti na náhradníkov zástupcov národnostnej menšiny.

A választógyűlés tárgyalási rendje

Tags:

Ethics Policy

Ethics Policy - Text