A Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának alapszabálya

Štatút Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Štatút Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len “výbor”) upravuje úlohy výboru, jeho postavenie, pôsobnosť a zloženie ako aj zásady zasadania výboru.

Čl. 2
Postavenie výboru

Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“) pre otázky týkajúce sa národnostných menšín a etnických skupín a ich príslušníkov a pre oblasť implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (ďalej len „charta“) v zmysle čl. 7 od. 4 charty a Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín (ďalej len „dohovor“) v zmysle čl. 15 dohovoru. Plní funkciu konzultatívneho orgánu vo veciach účasti príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín v zmysle čl. 34 ods. 2 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky.

Čl. 3
Pôsobnosť výboru

Výbor predovšetkým
a) dáva rade podnety na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania práv národnostných menšín v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) podieľa sa na vypracovaní správ pre kontrolné mechanizmy medzinárodných zmlúv o ľudských právach a právach národnostných menšín, najmä dohovoru a charty,
c) spracúva pre radu návrhy čiastkových a systémových opatrení pre zlepšenie dodržiavania ľudských práv a práv národnostných menšín v Slovenskej republike,
d) spracúva pre radu návrhy stanovísk a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných právnych predpisov, ako aj vládnych, rezortných a ďalších opatrení nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dosah na ochranu alebo dodržiavanie práv národnostných menšín; návrh uznesenia prezentuje na zasadnutí rady zástupca výboru,
e) v oblasti práv národnostných menšín spolupracuje s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej štátnej správy, mimovládnymi neziskovými organizáciami, vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami,
f) každoročne vypracúva hodnotiacu správu o podpore kultúr národnostných menšín, ktorú predkladá na schválenie rade,
g) každoročne vypracúva správu o stave národnostného školstva, ktorú predkladá na schválenie rade,
h) každoročne vypracúva správu o používaní jazykov národnostných menšín, ktorú predkladá na schválenie rade.

Čl. 4
Zloženie výboru

(1) Výbor sa skladá z predsedu výboru, podpredsedu výboru, tajomníka výboru, ďalších členov výboru s hlasovací právom a ďalších členov výboru bez hlasovacieho práva.

(2) Predsedom výboru je podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny. Predsedu výboru vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).

(3) Podpredsedom výboru je ďalší člen výboru s hlasovacím právom. Podpredsedu výboru vymenúva a odvoláva predseda výboru na návrh členov výboru.

(4) Tajomníkom výboru je zamestnanec sekcie národnostných menšín Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktorého vymenúva a odvoláva predseda výboru. Tajomník výboru nemá hlasovacie právo.

(5) Ďalšími členmi výboru s hlasovacím právom sú zástupcovia národnostných menšín a etnických skupín, ktorých menuje a odvoláva predseda výboru na základe nominácie organizácií preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúr príslušníkov národnostných menšín. Ďalší členovia výboru s hlasovacím právom sú zástupcovia týchto národnostných menšín a etnických skupín:
a) 5 zástupcov za maďarskú menšinu,
b) 4 zástupcovia za rómsku menšinu,
c) 2 zástupcovia za českú menšinu,
d) 2 zástupcovia za rusínsku menšinu,
e) 2 zástupcovia za ukrajinskú menšinu,
f) 1 zástupca za nemeckú menšinu,
g) 1 zástupca za poľskú menšinu,
h) 1 zástupca za moravskú menšinu,
i) 1 zástupca za ruskú menšinu,
j) 1 zástupca za bulharskú menšinu,
k) 1 zástupca za chorvátsku menšinu,
l) 1 zástupca za židovskú menšinu,
m) 1 zástupca za srbskú menšinu.

(6) Organizácie preukázateľne sa angažujúce v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúr príslušníkov národnostných menšín nominujú kandidátov na ďalších členov výboru s hlasovacím právom a ich náhradníkov s hlasovacím právom podľa odseku 6 prostredníctvom volebného zhromaždenia, ktoré zvolá predseda výboru. Organizácie jednotlivých národnostných menšín sa zaregistrujú na volebné zhromaždenie na sekretariáte výboru. Volebné zhromaždenie sa uskutočňuje osobitne pre každú národnostnú menšinu. Podrobnosti o volebnom zhromaždení upraví rokovací poriadok volebného zhromaždenia, ktoré vydá predseda výboru.

(7) Ďalšími členmi výboru bez hlasovacieho práva sú zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, a to
a) generálny riaditeľ Sekcie národnostných menšín úradu,
b) generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania úradu,
c) generálny riaditeľ Sekcie globálnych výziev, ľudských práv, OSN, MO a kultúry Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky,
d) generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
e) generálny riaditeľ Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
f) generálny riaditeľ Sekcie medzinárodného a európskeho práva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
g) generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
h) generálny riaditeľ Sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(8) Na zasadnutie výboru môže predseda výboru prizvať odborníkov pre otázky týkajúce sa národnostných menšín a ich príslušníkov bez hlasovacieho práva. Prizvaným odborníkom prináleží odmena za prácu, ktorú pre výbor preukázateľne vykonávajú na objednávku alebo na základe dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Výšku odmeny navrhuje tajomník výboru a schvaľuje vedúci úradu.

(9) Členom výboru môže byť len občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý je bezúhonný. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

(10) Členstvo vo výbore je čestnou funkciou. Členovi výboru, ktorý nie je zamestnancom štátnej správy a prizvanému odborníkovi je priznaná náhrada cestovných, stravovacích a ubytovacích výdavkov.

(11) Neprítomnosť na zasadnutí výboru musí člen výboru vopred tajomníkovi výboru oznámiť. V prípade neprítomnosti člena výboru, ktorý nie je zamestnancom štátnej správy, nastúpi na jeho miesto náhradník s hlasovacím právom zvolený podľa odseku 6.

(12) Účasť člena výboru, ktorý je zamestnancom štátnej správy, na zasadnutí výboru je zastupiteľná na základe písomného poverenia, súčasťou ktorého je poverenie vyjadrovať sa a zaujímať stanoviská k otázkam prerokúvaným na zasadnutí výboru.

(13) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu výboru sa kryje s funkčným obdobím rady. Členovia výboru po skončení funkčného obdobia rady vykonávajú činnosť do vymenovania nových členov výboru.

(14) Členstvo člena výboru, ktorý nie je zamestnancom štátnej správy, zaniká:
a) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
b) odvolaním, ak sa člen výboru dvakrát po sebe bez náležitého ospravedlnenia nezúčastnil na zasadnutí výboru alebo iným spôsobom úmyselne marí činnosť výboru,
c) písomným vzdaním sa; v tomto prípade členstvo zaniká nasledujúci deň po doručení písomného oznámenia o vzdaní sa členstva predsedovi výboru,
d) právoplatným odsúdením člena výboru za úmyselný trestný čin,
e) neúčasťou člena výboru z dôvodu dlhodobého ochorenia na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.

(15) Ak sa uvoľní miesto člena výboru, ktorý nie je zamestnancom štátnej správy, v priebehu funkčného obdobia, nastúpi na jeho miesto náhradník zvolený spôsobom upraveným v odseku 7.

(16) Členstvo člena výboru, ktorý je zamestnancom štátnej správy, zaniká:
a) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
b) z titulu zániku funkcie, ktorá je dôvodom členstva vo výbore.

Čl. 5
Predseda výboru a ďalší členovia výboru

(1) Predseda výboru:
a) zvoláva zasadnutia výboru,
b) riadi činnosť výboru,
c) zodpovedá za činnosť výboru,
d) navrhuje program zasadnutia výboru,
e) vedie zasadnutie výboru,
f) navrhuje závery zo zasadnutia výboru,
g) schvaľuje záznam zo zasadnutia výboru,
h) predkladá výboru iniciatívne návrhy a odporúčania,
i) vymenúva a odvoláva vedúceho a členov stálych alebo
dočasných pracovných skupín.

(2) Podpredseda výboru zastupuje predsedu výboru počas jeho neprítomnosti v rozsahu práv a povinností, ktorými ho predseda výboru poverí.

(3) Členovia výboru s hlasovacím právom:

a) zúčastňujú sa na zasadnutí výboru,
b) schvaľujú program zasadnutia výboru,
c) vyjadrujú sa k programu a materiálom predkladaným na zasadnutia
výboru,
d) iniciatívne predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská k problematike
národnostných menšín a etnických skupín.

(4) Ďalší členovia výboru bez hlasovacieho práva:

a) zúčastňujú sa na zasadnutí výboru,
b) vyjadrujú sa k programu a materiálom predkladaným na zasadnutia
výboru,
c) iniciatívne predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská k problematike národnostných menšín a etnických skupín.

Čl. 6
Tajomník výboru

(1) Tajomník výboru:

a) organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu zasadnutí výboru,
b) informuje výbor o plnení jeho uznesení,
c) zodpovedá za prípravu stanovísk, návrhov a odporúčaní k materiálom
predkladaným na zasadnutie výboru,
d) zúčastňuje sa zasadnutia výboru,
e) zabezpečuje vyhotovenie návrhov uznesení a záznamu zo zasadnutia výboru a archivuje návrhy uznesení, záznamy a ďalšiu spisovú dokumentáciu výboru.

Čl. 7
Pracovné skupiny

(1) Pre potreby výboru možno zriadiť stále alebo dočasné pracovné skupiny, ktoré nemajú vlastný štatút na riešenie otázok týkajúcich sa jednotlivých národnostných menšín v rôznych oblastiach za účelom zaujatia reprezentatívneho stanoviska danej menšiny.

(2) Pracovné skupiny zriaďuje a ruší predseda výboru na návrh členov výboru alebo z vlastnej iniciatívy. Vedúcim pracovnej skupiny môže byť len člen výboru. Vedúci pracovnej skupiny môže k práci v pracovnej skupine prizvať i externých odborníkov.

Čl. 8
Zasadnutia výboru

(1) Prvé zasadnutie výboru zvoláva predseda výboru do 30 dní od ustanovujúceho zasadnutia rady. Výbor sa schádza vždy pred zasadnutím rady alebo na základe písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny jeho členov, a to do 15 dní od doručenia žiadosti o zvolanie zasadnutia výboru predsedovi výboru.

(2) Zasadnutia výboru sú spravidla neverejné, ak výbor nerozhodne inak. O výsledkoch zasadnutia výbor verejnosť informuje.

(3) Výbor je spôsobilý zasadať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.

(4) Uznesenie výboru týkajúce sa spoločných otázok je prijaté, ak za toto uznesenie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, prípadne podpredsedu, ak vedie zasadnutie výboru. Uznesenie podľa prvej vety má pre radu odporúčací charakter.

(5) Výbor môže v rámci svojej pôsobnosti podľa čl. 3 prijímať zásadné stanoviská formou uznesení, ktoré sú pre radu záväzné. Uznesenia podľa predchádzajúcej vety sú prijímané najmenej 3/5 väčšinou všetkých členov výboru.

(6) Reprezentatívne stanovisko prijaté na základe čl. 7 ods. 1 vo veciach týkajúcich sa niektorej konkrétnej národnostnej menšiny alebo etnickej skupiny má pre výbor záväzný charakter. Vyjadrenie ostatných členov výboru má poradný charakter.

(7) Vo veciach týkajúcich sa skupiny národnostných menšín alebo etnických skupín rozhoduje hlas zástupcov tých národnostných menšín alebo etnických skupín, ktorých sa problematika týka. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, prípadne podpredsedu, ak vedie zasadnutie výboru. Vyjadrenie ostatných členov výboru má poradný charakter.

(8) Riešiť otázky konkrétnej národnostnej menšiny alebo etnickej skupiny na zasadnutí výboru bez účasti jej zástupcu/zástupcov, uvedených v čl. 4 ods. 5, respektíve jeho/ich náhradníka/náhradníkov, nie je možné.

Čl. 9
Sekretariát výboru

(1) Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru plní sekcia národnostných menšín úradu.

(2) Sekretariát výboru najmä

a) koordinuje prípravu správ podľa čl. 3 písm. f) až h),
b) sústreďuje a pripravuje podklady a informácie potrebné pre činnosť výboru,
c) zabezpečuje zverejňovanie informácií o činnosti výboru,
d) spolupracuje s organizáciami príslušníkov národnostných menšín,
e) pripravuje volebné zhromaždenie podľa čl. 4 ods. 6.

(3) Výdavky spojené s činnosťou výboru sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov kapitoly úradu.

Čl. 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

Štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje na návrh výboru rada.

Čl. 11
Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia radou.

 

 

 

 

 

A Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának alapszabálya

//

Tags:

Ethics Policy

Ethics Policy - Text