Az SZMK módosító javaslatai a kisebbségi nyelvhasználati törvénytervezet tárcaközi vitájában

Pripomienky Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku (OSMS) k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o používaní jazykov národnostných menšín, poslaného 18. februára 2011 do medzirezortného pripomienkového konania Úradom vlády Slovenskej republiky.

Nasledujúce body vyjadrujú pripomienky Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku k návrhu novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín vypracovanému pod gesciou Podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny pána Rudolfa Chmela. Naše poznámky vychádzajú z porovnania návrhu s vlastným návrhom zákona vypracovaným OSMS v spolupráci so zástupcami ostatných menšín a v konzultácii s množstvom spoločenských organizácií a osôb zaoberajúcich sa problematikou rôznych oblastí menšinového života od kultúry a školstva po ochranu ľudských práv. Niektoré naše pripomienky smerujú len k odstráneniu formulačnej nepresnosti, iné poukazujú na obsahový nesúlad medzi návrhom podpredsedu vlády a návrhom menšín.

Zároveň vyjadrujeme sklamanie nad postupom Úradu vlády počas spoločenského pripomienkového konania návrhu zákona. Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku vypracoval 10. decembra 2010 svoje pripomienky k predošlému návrhu zákona zverejneného 15. novembra 2010. Navrhli sme aj ďalší postup, vytvorenie pracovnej skupiny na Úrade vlády na zosúladenie poznámok verejnosti s vládnym návrhom zákona. Do tejto pracovnej skupiny sme považovali za vhodné zapojiť čo najširší okruh osôb zastupujúcich občiansku spoločnosť, ministerstvá a politické strany zastúpené v Národnej rade SR, aby sa prípadne výhrady a nedorozumenia mohli riešiť v tejto fáze prípravy návrhu v odbornom kruhu. Považujeme za neúctu k verejnosti a k občianskej spoločnosti zvlášť, že Úrad vlády na naše návrhy a pripomienky vôbec neodpovedal, ba dokonca ani nepotvrdil ich prijatie. Ich osud nám doteraz nie je známy.

Obávame sa, že v tejto fáze prípravy návrhu zákona už nie je možné prípadné nesúlady názorov riešiť v odbornom kruhu. To má vážny dopad na kvalitu zákona, ako aj na jeho akceptáciu zo strany poslancov NR SR, ktorí nemali možnosť zoznámiť sa s argumentmi organizácií zastupujúcich národnostné menšiny.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom našich pripomienok radi poskytneme vysvetlenie ústne alebo písomne. Ak by sa ešte naskytla možnosť prezentovať naše názory na problematiku, členom vlády, poslancom Národnej rady, v odbornom kruhu alebo verejnosti, sme pripravený ju využiť.

Zásadné pripomienky:

OSMS1: K bodu 2 návrhu: v § 2 ods. 1 pri určení hranice používania jazyka je potrebné vziať do úvahy podiel obyvateľov obce podľa materinského jazyka, nie podľa národnosti. Definícia v § 1a ods. 2 je nejasná, pretože nepoužíva ani pojem „národnosť“, ani „materinský jazyk“. Keď má ustanovenie na mysli kritérium národnosti, treba ho zmeniť. Keď sa ním myslí aj (resp. alebo) národnosť aj (alebo) materinský jazyk, treba ho preformulovať aby bol obsah a zámer jednoznačný.

OSMS2: K bodu 6 návrhu: považujeme za nesprávnu celú filozofiu zákona, ktorá občanovi „dovolí“ používať svoj jazyk za určitých podmienok. Občan má mať právo používať svoj jazyk kdekoľvek a kedykoľvek, zákon má len ustanoviť podmienky podľa ktorých majú orgány verejnej správy vyhovieť takejto komunikácii. Preto § 2 ods. 3 navrhujeme nahradiť odsekmi s nasledujúcim znením:

(3) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené zákonom (ďalej len „orgán verejnej správy“) používajú v úradnom styku okrem štátneho jazyka aj jazyky národnostných menšín za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak majú sídlo v obci podľa odseku 1. Orgán verejnej správy vytvorí podmienky na uplatnenie práva občanov na používanie jazyka menšín, zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste a účastníka konania pred začatím konania poučí o možnosti používania jazyka menšiny.

(4) Pred orgánmi verejnej správy podľa odseku 3 majú občania právo používať jazyk menšiny slovom aj písmom, vrátane písomných podaní a predkladaní listinných a ústnych dôkazov v jazyku národnostnej menšiny. Orgán verejnej správy poskytne odpoveď v jazyku, v ktorom bolo podanie napísané.

OSMS3: K bodu 10 návrhu: v § 2 ods. 7 navrhujeme vynechať kvalifikáciu „na požiadanie“. Ak má byť toto ustanovenie vykonateľné v praxi, tak musia byť dvojjazyčné formuláre voľne dostupné za takých istých podmienok, ako sú v súčasnosti dostupné formuláre v štátnom jazyku. Ak budú musieť občania o formuláre v menšinovom jazyku zvlášť žiadať, ustanovenie sa nebude v praxi využívať a stráca význam.

OSMS4: K bodu 16 návrhu: v § 4 v novom ods. 4 navrhujeme zmeniť slová „môže na svojom území označovať“ na „na svojom území označuje“. Označovanie ulíc nemôže byť fakultatívne.

OSMS5: K bodu 21 návrhu: nesúhlasíme so zmenou označenia obce v miestnom referende podľa § 4a. Označenie obce v menšinovom jazyku je záležitosťou obyvateľov obce s príslušným materinským jazykom. Len oni môžu mať právo na zmenu názvu obce. Spôsob určenia okruhu týchto osôb a postup ich kolektívneho rozhodovania, napríklad formou miestneho referenda, musí byť upravený zákonom o postavení národnostných menšín. Kým nie sú vytvorené podmienky a pravidlá rozhodovania príslušníkov menšín vo svojich vlastných záležitostiach, nie je možné meniť názov obce referendom. Navrhujeme zrušiť § 4a.

OSMS6: K bodu 23 návrhu: § 5 ods. 1 sa odvoláva na osobitné zákony. Avšak osobitné predpisy neupravujú právo občana používať jazyk menšiny v občianskom súdnom konaní a trestnom konaní, len spätne odkazujú na zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Domnievame sa, že toto ustanovenie problém vôbec nerieši, a je nutná dôkladná novelizácia Občianskeho súdneho poriadku a Trestného poriadku.

OSMS7: K bodu 25 návrhu: oznamy podľa § 5a ods. 1 musia byť zverejnené v menšinových jazykoch vždy. Navrhujeme zmeniť slová „môžu zverejňovať“ na „zverejňujú“.

OSMS8: K bodu 25 návrhu: v § 5a navrhujeme vložiť ods. 4. ktorý by umožňoval uskutočňovať kultúrne podujatia len v jazyku menšiny, bez sprievodného textu v štátnom jazyku:

(4) Kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia sa môžu uskutočniť v jazyku menšiny. V takom prípade sa sprievodné uvádzanie programov uskutočňuje len v jazyku menšiny.

OSMS9: K bodu 30 návrhu: Do § 7 ods. 2 navrhujeme doplniť poskytovanie jazykových príplatkov zamestnancom ovládajúcim menšinový jazyk, ktoré považujeme za kľúčové z hľadiska úspešnej a hladkej implementácie tohto zákona.

OSMS10: K bodu 31 návrhu: Za kľúčovú otázku implementácie zákona považujeme financie. Navrhujeme do § 7 doplniť ďalší odsek, ktorý by určil, že jazykové príplatky a tlmočenie a prekladanie budú hradené priamo zo štátneho rozpočtu. Podrobnosti môže upravovať vyhláška Ministerstva financií.

Ostatné pripomienky:

OSMS11: K bodu 1 návrhu: okrem všeobecného odkazu na medzinárodné dohody by sme považovali za vhodné v preambule zákona explicitne spomenúť dve najrelevantnejšie dohody, Európsku chartu regionálnych a menšinových jazykov a Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín.

OSMS12: K bodu 1 návrhu: nepovažujeme za vhodné použitie výrazu „osobitné“ zákony. Slovo „osobitný“ vyjadruje interpretačné pravidlo, vzťah nad- a podriadenosti, čo o vzťahu tohto zákona a zákonov vymenovaných v poznámke pod čiarou neplatí. Vhodnejšie by preto bolo hovoriť o „iných“ alebo „ostatných“ zákonoch.

OSMS13: K bodu 1 návrhu: ustanovenie §1 nerieši vzťah tohto zákona a zákona o štátnom jazyku, čo riešiť treba. Navrhujeme generálnu formuláciu v znení:

Ustanovenia tohto zákona majú prednosť pred ustanoveniami zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

OSMS14: K bodu 2 návrhu: v § 2 ods. 1 navrhujeme hranicu 15% znížiť na 10%, ktorá môže byť splnená podľa niektorého z posledných dvoch sčítaní obyvateľov.

OSMS15: K bodu 2 návrhu: v § 2 ods. 1 navrhujeme rozšíriť okruh obcí, v ktorých sa v úradnom styku používa jazyk menšiny, o tie, v ktorých žije aspoň 1000 obyvateľov s rovnakým materinským jazykom. Navrhujeme teda alternatívne pomerné a absolútne kritérium v § 2 ods. 1: 10% alebo 1000 osôb.
Nevylučujeme možnosť, aby sa na obce, na ktoré sa nevzťahuje relatívne len absolútne kritérium použili pravidlá používania menšinových jazykov podľa tohto zákona s určitými odlišnosťami.

OSMS16: K bodu 2 návrhu: v § 2 ods. 1 chýba osobitné ustanovenie o rusínskom a ukrajinskom jazyku. Navrhujeme vložiť nový odsek v nasledujúcom znení:

Na účely § 2 ods. 1 sa počet obyvateľov obce s rusínskym a ukrajinským materinským jazykom spočíta. Obec spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 1, ak podmienku podielu obyvateľov spĺňajú obyvatelia s ukrajinským a rusínskym materinským jazykom spolu. Ustanovenia tohto zákona sa v prípade takýchto obcí vzťahujú na rusínsky aj ukrajinský jazyk. Obyvateľ takejto obce s rusínskym alebo ukrajinským materinským jazykom môže v úradnom styku používať rusínsky alebo ukrajinský jazyk podľa svojej voľby.

OSMS17: K bodu 6 návrhu: v § 2 ods. 3 navrhujeme vo výpočte orgánov verejnej správy slová „a územnou samosprávou zriadenou právnickou osobou” nahradiť slovami „, iným orgánom verejnej správy, nimi zriadenou právnickou osobou a právnickou osobou zriadenou zákonom“.

OSMS18: K bodu 6 návrhu: § 2 ods. 3 upravuje právo občana „komunikovať“ pred orgánom verejnej správy. Považujeme to za nejasnú formuláciu. Z dôvodu jednoznačnosti navrhujeme slovo „komunikovať nahradiť slovami „používať jazyk menšiny slovom aj písmom“.

OSMS19: K bodu 6 návrhu: z § 2 ods. 3 chýba ustanovenie platného zákona o povinnosti orgánu verejnej správy poskytnúť odpoveď v jazyku menšiny. Ustanovenie § 2 ods. 4 túto povinnosť nenahrádza, pretože sa vzťahuje len na rozhodnutia v rámci správneho konania. Navrhujeme v § ods. 3 doplniť:
Orgán verejnej správy poskytne odpoveď v jazyku, v ktorom bolo podanie napísané.

Alebo alternatívne:
Orgán verejnej správy poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny.

OSMS20: K bodu 6 návrhu: v § 2 ods. 3 navrhujeme zakotviť poučovaciu povinnosť. V posednej vete na koniec vety navrhujeme pripojiť slová „a účastníka konania pred začatím konania poučí o možnosti používania jazyka menšiny”.

OSMS21: K bodu 7 návrhu: § 2 ods. 4 navrhujeme doplniť o poučovaciu povinnosť. Za prvú vetu navrhujeme vložiť „O tejto možnosti je orgán verejnej správy povinný účastníka konania pred vydaním rozhodnutia poučiť“.

OSMS22: K bodu 9 návrhu: § 2 novom ods. 5 navrhujeme rozšíriť o poučovaciu povinnosť. Za prvú vetu navrhujeme vložiť vetu: „O tejto možnosti je orgán územnej samosprávy povinný účastníka konania pred vydaním verejnej listiny poučiť.“.

OSMS23: K bodu 9 návrhu: v § 2 novom ods. 5 nevidíme dôvod na obmedzenie povinnosti len na uvedené listiny. Zákon o štátnom jazyku upravuje vydávanie „verejných listín“, preto aj v § 2 ods. 5 navrhujeme slová „Rodný list, sobášny list a úmrtný list” zmeniť na „Verejná listina vydávaná orgánom verejnej správy“.

OSMS24: K bodu 9 návrhu: používanie názvov orgánov verejnej správy v zákone upravené nie je, preto v § 2 novom ods. 6 navrhujeme za slová „na budovách“ vložiť slová „alebo v texte rozhodnutí, na pečiatke orgánu verejnej správy, verejných listín, oprávnení a osvedčení skutočností vydaných pri výkone verejnej správy“. Zároveň na konci § 2 ods. 6 navrhujeme vynechať slovo „aj“. Na budovách musí byť označenie aj v štátnom, aj v menšinovom jazyku. Označenie v štátnom jazyku vyplýva zo zákona o štátnom jazyku, to netreba riešiť v tomto zákone. Avšak v texte písanom v menšinovom jazyku sa označenie orgánu verejnej správy musí používať len v jazyku menšiny, nie dvojjazyčne, pretože to nie je opodstatnené zrozumiteľnosťou textu, nevyplýva to zo zákona o štátnom jazyku, a je gramaticky a štylisticky neúčelné.

OSMS25: K bodu 9 návrhu: V § 2 ods. 6 navrhujeme za slová „verejnej správy“ vložiť „, zdravotníckeho zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, organizačných zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a obecnej polície.“. Označenie týchto budov môže byť upravené aj v § 4, ale takáto povinnosť sa na nich musí vzťahovať.

OSMS26: K bodu 10 návrhu: v § 2 ods. 7 navrhujeme vynechať kvalifikáciu „vydané v rozsahu jeho pôsobnosti“, pretože tá v súčasnosti po reforme verejnej správy už nemá žiadne opodstatnenie.

OSMS27: K bodu 11 návrhu: v § 2 ods. 8 navrhujeme po slová „pri ústnej“ doplniť „a písomnej“.

OSMS28: K bodu 11 návrhu: v § 2 ods. 8 nemôžeme súhlasiť podmienením práva so súhlasom zamestnanca a zúčastnenej osoby. Právo občana používať svoj jazyk hocikde a kedykoľvek nemôže byť obmedzené, môže byť obmedzené len povinnosť orgánu verejnej správy na takúto komunikáciu reagovať. V tomto zmysle navrhujeme vynechať časť vety za poslednou čiarkou.

OSMS29: K bodu 11 návrhu: návrh v bode 11 spomína, že § 2 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10. Odsek 10 však nie je súčasťou návrhu.

OSMS30: K bodu 11 návrhu: v § 2 navrhujeme upraviť používanie jazyka menšín pred orgánmi okresov, obvodov, krajov, atď. V § 2 navrhujeme vložiť nový odsek v nasledujúcom znení:

(10) Ak sa v území príslušného okresu, obvodu, kraja alebo vyššieho územného celku nachádza obec podľa § 2 ods. 1., občan Slovenskej republiky má právo používať jazyk menšiny v úradnom styku aj pred orgánom verejnej správy s pôsobnosťou pre celé územie príslušného okresu, obvodu, kraja alebo vyššieho územného celku.

OSMS31: K bodu 11 návrhu: v § 2 navrhujeme doplniť o ustanovenie upravujúce jazyk občianskych obradov:

(11) Občianske obrady, najmä svadobný, matričný a smútočný obrad sa môžu konať na požiadanie v jazyku národnostnej menšiny. V obci podľa § 2 ods. 1 je príslušný orgán alebo právnická osoba povinná žiadosti vyhovieť.

OSMS32: K bodu 12 návrhu: v § 3 ods. 1 navrhujeme zmeniť súhlas všetkých prítomných na súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. Právo prítomných používať štátny jazyk tým nie je dotknuté, rokovanie by sa tlmočilo.

OSMS33: K bodu 13 návrhu: Ustanovenie § 3 ods. 2 sa musí vzťahovať na rovnaký okruh orgánov ako § 3 ods. 1. Určite sa musí vzťahovať aspoň na zasadnutia zastupiteľstiev vyšších územných celkov, vyplýva to totiž z Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov.

OSMS34: K bodu 13 návrhu: v § 3 ods. 2 navrhujeme zmeniť súhlas všetkých prítomných na súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

OSMS35: K bodu 13 návrhu: v § 3 ods. 3 navrhujeme zmeniť „sa môže viesť“ na „sa vedie“. Keď je vedenie kroniky v štátnom jazyku obligatórne, nemôže byť v menšinovom jazyku fakultatívne, lebo to vedie k tomu, že kroniky sa vedú len v štátnom jazyku.

OSMS36: K bodu 14 návrhu: v § 3 ods. 4 sa musia spresniť podmienky jeho aplikácie. Matriky, uznesenia a informácie pre verejnosť sa bezpodmienečne musia viesť, respektíve poskytovať v jazyku menšiny, táto povinnosť nemôže byť fakultatívna.

OSMS37: K bodu 16 návrhu: v § 4 ods. 1 navrhujeme za slovami „budovách orgánov verejnej správy“ vložiť slová „, zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, budovy organizačných zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a obecnej polície,“ a za slovo „rozhodnutiach“ vložiť slová „, verejných listinách, pečiatke obce, osvedčeniach a skutočnostiach“.

OSMS38: K bodu 16 návrhu: v § 4 ods. 2 navrhujeme, aby dopravná značka označujúca obec v menšinovom jazyku bola rovnakej veľkosti a rovnakej farby ako dopravná značka označujúca začiatok a koniec obce v štátnom jazyku.

OSMS39: K bodu 16 návrhu: v § 4 ods. 2 navrhujeme rozšíriť Označenie obce v menšinovom jazyku na smerové dopravné značky, ako napríklad návesť pred križovatkou, návestná smerová tabuľa, diaľková návesť a smerová tabuľa.

OSMS40: K bodu 16 návrhu: v § 4 ods. 2 navrhujeme označiť aj mená krajov a okresov v menšinovom jazyku ak sa dopravná značka označujúca hranicu kraja alebo okresu nachádza v katastri obce podľa § 2 ods. 1.

OSMS41: K bodu 16 návrhu: v § 4 ods. 3 navrhujeme zmeniť slová „môže uvádzať“ na „uvádza“.

OSMS42: K bodu 17 návrhu: v § 4 novom ods. 5 navrhujeme doplniť „v poštovom styku“.

OSMS43: K bodu 19 návrhu: v § 4 novom ods. 7 navrhujeme zmeniť slová „sa môžu uvádzať“ na „uvádzajú“.

OSMS44: K bodu 20 návrhu: v § 4 ods. 8 navrhujeme zrušiť kvalifikáciu „ak je to možné“. Viď našu poznámku č. 19 k § 2 ods. 10.

OSMS45: K bodu 20 návrhu: § 4 navrhujeme doplniť o ďalší odsek paralelný k podobnému ustanoveniu zákona o štátnom jazyku:

(9) Každý občan Slovenskej republiky má právo na bezplatnú úpravu svojho mena a priezviska do pravopisnej podoby v jazyku menšiny.

OSMS46: K bodu 20 návrhu: § 4 navrhujeme doplniť o ďalší odsek upravujúci používanie jazyka pred ústrednými orgánmi štátnej správy:

(10) Občania Slovenskej republiky majú právo podávať písomné podania v jazyku menšín ústredným orgánom štátnej správy, Úradu vlády Slovenskej republiky, kancelárii Prezidenta Slovenskej republiky a kancelárii Verejného ochrancu práv. Na požiadanie alebo ak je podanie napísané v jazyku menšiny, sa odpoveď okrem štátneho jazyka poskytne aj v jazyku menšiny.

OSMS47: K bodu 23 návrhu: § 5 navrhujeme doplniť o nový odsek 3, o ustanovenie upravujúce rokovací jazyk orgánov školy, pretože táto otázka nie je osobitnými zákonmi riešená:

(3) V školách a v školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku menšín, rokovania orgánov školy sa vedú v jazyku menšiny. Zúčastnené osoby majú právo používať štátny jazyk. Tlmočenie zabezpečí škola.

OSMS48: K bodu 23 návrhu: Čo sa týka otázky pedagogickej dokumentácie, súčasná úprava nie je pre menšiny prijateľná. Počítame so zmenou školského zákona a zákona o štátnom jazyku. Ak k týmto zmenám nedôjde, treba otázku upraviť v § 5 zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

OSMS49: K bodu 24 návrhu: § 5 navrhujeme rozšíriť o odsek 4, ktorý by upravoval právo používať menšinový jazyk vo vlakovej a autobusovej doprave:

V obciach podľa § 2 ods. 1 majú cestujúci autobusovej a vlakovej dopravy právo na informácie a kúpu cestovného lístka v jazyku menšiny.

OSMS50: K bodu 24 návrhu: § 5 navrhujeme rozšíriť o odsek 5, ktorý by upravoval povinnosť poskytovateľov služieb v sieťových odvetviach (vodárenské, teplárenské a plynárenské spoločnosti, poskytovatelia elektriny a odvoz a zber odpadu) informovať obyvateľov obcí podľa § 2 ods. 1 o svojich službách a zmluvných a obchodných podmienkach aj v menšinovom jazyku, a právo obyvateľov uzavrieť zmluvu s poskytovateľmi týchto služieb aj v menšinovom jazyku.

OSMS51: K bodu 25 návrhu: § 5a ods. 1 navrhujeme rozšíriť o odkaz (za slovom „rozhlasu“) na úradnú tabulu obce a periodickú tlačovinu vydávanú obcou.

OSMS52: K bodu 25 návrhu: keďže príležitostné tlačoviny sa v štátnom jazyku musia vydávať podľa zákona o štátnom jazyku, aby malo toto ustanovenie z tomto zákone zmysel, navrhujeme v § 5a ods. 3 vynechať časť vety za poslednou čiarkou, a doplniť „bez prekladu do štátneho jazyka“ na konci vety.

OSMS53: K bodu 25 návrhu: nie je žiadny dôvod možnosť vydávania príležitostných tlačovín na kultúrne účely obmedziť na obce podľa § 2 ods. 1, preto navrhujeme v § 5a ods. 3 vynechať slová „v obci podľa § 2 ods. 1“.

OSMS54: K bodu 25 návrhu: v § 5a navrhujeme vložiť ods. 5. ktorý by upravoval vydávanie tlačovín v jazykoch menšín obdobne k zákonu o štátnom jazyku:

(5) Jazyk menšiny sa môže používať aj
a) v periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve alebo
b) v neperiodickej publikácii.

OSMS55: K bodu 26 návrhu: § 6a navrhujeme rozšíriť o ustanovenie upravujúce používanie jazykov menšín v oblasti ochrany spotrebiteľa:

(2) V záujme ochrany spotrebiteľa je používanie menšinových jazykov povinné pri označovaní obsahu domáceho či dovážaného tovaru, v návodoch na používanie výrobkov, najmä potravín, liečiv, spotrebnej elektroniky a drogistického tovaru, v podmienkach záruky a v iných informáciách pre spotrebiteľa v rozsahu a za podmienok určených osobitnými predpismi.

OSMS56: K bodu 26 návrhu: § 6a navrhujeme rozšíriť o ustanovenie upravujúce používanie jazykov menšín v oblasti pracovnoprávnych vzťahov na vyváženie podobného ustanovenia zákona o štátnom jazyku:

(3) Písomné právne úkony v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu sa môžu vyhotoviť v jazyku národnostnej menšiny, ak sa na tom strany dohodnú.

OSMS57: K bodu 26 návrhu: § 6a navrhujeme rozšíriť o ustanovenie upravujúce používanie jazykov menšín v oblasti jazyka právnych dokumentov na vyváženie podobného ustanovenia zákona o štátnom jazyku:

(4) Finančná a technická dokumentácia, stanovy združení, spolkov, politických strán, politických hnutí a obchodných spoločností sa môžu vyhotoviť v jazyku menšiny.

OSMS58: K bodu 28 návrhu: V § 7 ods. 1 v prvej vete navrhujeme vynechať odkaz na štátny jazyk, pretože úprava používania štátneho jazyka nie je obsahom tohto zákona.

OSMS59: K bodu 28 návrhu: V § 7 ods. 1 navrhujeme zrušiť druhú vetu. Keďže povinnosť zamestnanca ovládať menšinový jazyk neexistuje, vynechaním vety sa právny stav nemení. Orgán samotný však povinnosť „ovládať“ menšinový jazyk (komunikovať v menšinovom jazyku) má aj podľa iných ustanovení tohto zákona, a to prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tlmočníkov a prekladateľov.

OSMS60: K bodu 30 návrhu: V § 7 ods. 2 navrhujeme spresniť formuláciu „prostredníctvom zamestnancov“ na „zabezpečením dostatočného počtu zamestnancov ovládajúcich jazyk menšín a zabezpečením vzdelávania zamestnancov v jazyku menšiny“.

OSMS61: K bodu 30 návrhu: § 7 ods. 2 sa musí vzťahovať aj na bezpečnostné a záchranné zbory podľa § 7 ods. 4.

OSMS62: K bodu 31 návrhu: Keďže v § 7 ods. 3 ide o fakultatívne ustanovenie („môže“), nie je najmenší dôvod ho obmedziť na obecnú políciu. Navrhujeme ustanovenie rozšíriť na útvary bezpečnostných a záchranných zborov podľa ods. 4. Takisto nie je najmenší dôvod ho podmieniť súhlasom „prítomných“, preto navrhujeme vynechať slová „, ak s tým prítomný súhlasia“.

OSMS63: k bodu 31 návrhu: § 7 ods. 4 upravujúci pravidlá používania menšinového jazyka vyčnieva z § 7, pretože ostané ustanovenia zákona vôbec neupravujú používanie jazykov menšín v styku s príslušníkmi bezpečnostných a záchranných zborov. Navrhujeme vložiť do § 7 nový odsek v tomto znení:

(4) Organizačné zložky ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a obecnej polície v obci podľa § 2 ods. 1 používajú v úradnom styku s občanmi aj jazyk menšiny. Komunikácia s občanmi, vrátane písomných podaní občanov a rozhodnutí a iných písomností vydaných týmito útvarmi ozbrojených zborov a hasičských jednotiek, prebieha v jazyku podľa voľby občana. O tejto možnosti útvar ozbrojených zborov a hasičských jednotiek poučí každého, s ktorým sa dostane pri svojej činnosti do styku.

OSMS64: k bodu 31 návrhu: § 7 ods. 4 je formulácia „vytvárajú podmienky“ veľmi nepresná a nejasná. Povinnosť vytvárania podmienok navrhujeme upraviť identicky ako je to v prípade orgánov verejnej správy v § 7 ods. 2.

OSMS65: K bodu 32 návrhu: Samotný podpredseda vlády a jeho úrad nemajú kapacity na poskytovanie odbornej a metodickej pomoci všetkým orgánom vo všetkých oblastiach vo všetkých jazykoch. Podmienkou účinnej implementácie zákona je pomoc a súčinnosť vedeckých inštitúcii v implementácii zákona. Preto v § 7a navrhujeme doplniť ďalší odsek v tomto znení:

(2) Podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny určí vedecké ustanovizne zaoberajúce sa výskumom menšín a jazykom menšín zodpovedné za rozvoj odbornej terminológie pre jazykové plánovanie, jazykové poradenstvo a prekladateľské služby v jazykoch menšín.

OSMS66: K bodu 32 návrhu: v § 7a navrhujeme vložiť ďalší odsek v znení:

(2) Podpredseda vlády v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a ďalšími orgánmi verejnej správy vytvára podmienky, aby si zamestnanci orgánov verejnej správy a príslušníci bezpečnostných a záchranných zborov neovládajúce jazyk menšiny mohli v prípade záujmu jazyk menšiny osvojiť.

OSMS67: K bodu 32 návrhu: V § 7a navrhujeme vložiť nasledujúce ustanovenie:

(6) Podpredseda vlády v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečí vydávanie zákonov, nariadení vlády a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v jazykoch menšín. Podpredseda vlády môže poveriť prekladom týchto právnych predpisov vedecké ustanovizne podľa odseku 2.

OSMS68: K bodu 33 návrhu: V § 7b ods. 2 navrhujeme vložiť písm. b):

b) nezverejňuje dôležité informácie podľa § 5a ods. 2 aj v jazyku menšiny.

OSMS69: K bodu 33 návrhu: prechodné ustanovenia majú explicitne riešiť, kto nesie náklady na vyhotovenie označení ulíc, obcí, pomníkov, atď. v jazykoch menšín. Podľa nášho názoru implementácia zákona má byť priamo hradená zo štátneho rozpočtu.

OSMS70: K článku III bodu 1 návrhu: § 2 odsek 21 sa odvoláva na osobitný predpis, a občanovi priznáva „právo v rozsahu vymedzenom osobitným predpisom konať v trestnom konaní“. Odkaz na osobitný predpis chýba. Avšak ani nie je kam odkazovať, keďže žiadny osobitný predpis neupravuje právo občana používať jazyk menšiny v trestnom konaní. Zákon o používaní jazykov národnostných menšín len spätne odkazuje na Trestný poriadok. Domnievame sa, že toto ustanovenie problém vôbec nerieši, a je nutná dôkladná novelizácia Trestného poriadku.

OSMS71: K článku VIII návrhu: prvú vetu § 18 ods. 7 navrhujeme nahradiť touto vetou:

„Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v štátnom jazyku, a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy.“

OSMS72: K článku IX návrhu: v § 1 ods. 4 navrhujeme vynechať prvú časť vety („Ak tento zákon neustanovuje inak,“).

OSMS73: Návrh zákona rieši viacero otázok len vo všeobecnosti, pretože podrobne sú upravené v osobitných zákonoch. K týmto otázkam sa môžeme vyjadriť len vtedy, ak nám budú dostupné návrhy noviel týchto zákonov, ktoré tvoria ďalšie články tohto návrhu zákona. Podľa nášho názoru k dosiahnutiu súladu s ZPJNM je potrebné novelizovať aspoň tieto ďalšie zákony:

– Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
– Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
– Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
– Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
– Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike
– Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
– Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
– Zákon č, 152/1995 Z. z. o potravinách
– Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame

 

Az SZMK módosító javaslatai a kisebbségi nyelvhasználati törvénytervezet tárcaközi vitájában

Tags: , , , ,

Ethics Policy

Ethics Policy - Text