Levél a köztársasági elnökhöz

Vážený pán prezident!

Dovoľujeme si Vás osloviť v mene Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku. Okrúhly stôl je neformálne združenie maďarských menšinových organizácií a inštitúcií zaoberajúcich sa podporou a rozvojom maďarskej kultúry a vzdelávania na Slovensku. Okrúhly stôl vznikol 29. januára 2009 v Šamoríne za účasti približne 50 organizácií, združení, spolkov a inštitúcií.

Dôvod, pre ktorý sa na Vás obraciame, je novelizácia zákona č. 270/1995 Z.z., prijatá NR SR 30. júna2009. Po dôkladnom preštudovaní zákona sme dospeli k presvedčeniu, že táto právna norma nezlepší postavenie slovenského jazyka, ani neprispeje k pokojnému spolunažívaniu na národnostne zmiešaných územiach SR, pričom tieto dva ciele sú menované ako dôležité v dôvodovej správe k zákonu.

Máme zásadnú pripomienku k celkovej filozofii zákona. Podľa nás úprava jazykového režimu na južnom Slovensku by mala vychádzať z omnoho komplexnejšej analýzy, ako tomu bolo pri príprave tohto zákona a mala by zohľadňovať rovnocenne práva, potreby a záujmy všetkých jeho obyvateľov.

Ku konkrétnym ustanoveniam novelizácie máme niekoľko zásadných pripomienok, ktoré sa nachádzajú v priloženom stanovisku. Predovšetkým si myslíme, že dikcia ustanovení o sankciách vo väzbe na dikciu ustanovení o dohľade (§ 9 a 9a zákona) nedáva dostatočné záruky k tomu, aby sa toto ustanovenie nezneužívalo na selektívne pokutovanie vybraných subjektov, a aby nebolo spúšťačom procesu narušenia medziľudských a interetnických vzťahov. Osobitne sa zmieňujeme aj o ustanovení § 8 ods. (4), ktoré sa nám vidí ťažko zlučiteľné so základnými humanitárnymi princípmi a lekárskou etikou. Takisto sa nám vidí, že povinnosť vyplývajúca pre pedagógov národnostných škôl z ustanovení § 4 ods. (3) (viesť všetku dokumentáciu vo vyučovacom jazyku aj v štátnom jazyku), bude znamenať pre nich neúmernú záťaž, čo môže ísť na úkor kvality vyučovacieho procesu.

Zároveň oceňujeme pozitívnu zmenu v § 5, bod (1 b), týkajúcu sa regionálneho alebo lokálneho rozhlasového vysielania určeného pre príslušníkov národnostnej menšiny. Z dôvodov uvedených v stanovisku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zákon nepodpísali a vrátili NR SR, najmä s prihliadnutím na hore uvedené tri paragrafy zákona.

S úctou,
za Koordinačný výbor Okrúhleho stola (Csemadok, Združenie maďarských pedagógov, Združenie maďarských rodičov, Nadácia Petra Pázmánya, Fórum inštitút pre výskum menšín, Fórum informačné centrum, Študentská sieť – Diákhálózat, Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku):

Kálmán Petőcz, Károly Tóth v.r.

Levél a köztársasági elnökhöz [2009.07.15.]

Tags: ,

Ethics Policy

Ethics Policy - Text